Standardy ochrony małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Hotel Forum***

ul. Lisa-Kuli 19, 35-025 Rzeszów

 

W oparciu o uregulowania wynikające z treści art 22c w zw. z art. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r., o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. 2023 poz. 1304 z późn. zm.) zwanej w dalszej części dokumentu „Ustawą ochronną” spółka B3S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-001) przy ul. Piłsudskiego 44, nr KRS: 0000897475 wprowadza niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich.

 

  1. Standardy zapewniające bezpieczne relacje między personelem hotelu a małoletnim (w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich).

 

Każdy gość hotelu w tym także osoba małoletnia, powinna być traktowana z należytym szacunkiem i poszanowaniem praw i godności. Pracownicy hotelu zobowiązani są działać w granicach przepisów obowiązującego prawa. Zabrania się zachowań, które mogą naruszyć powyższe zasady. Wszelkie kontakty pomiędzy pracownikiem hotelu a osobą małoletnią przebywającą w hotelu, nie powinny wykraczać poza interakcje uzasadnione obowiązkami służbowymi oraz wynikające z przepisów obowiązującego prawa. W każdej sytuacji, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa bądź obowiązki służbowe, pracownik hotelu powinien dołożyć starań, aby w miarę możliwości w interakcjach z osobami małoletnimi przebywającymi w hotelu, zapewnić obecność innej osoby dorosłej (pracownika hotelu, przełożonego lub dyrektora hotelu bądź przedstawiciela spółki) lub monitoring.

 

  1. Zasady i procedury identyfikacji małoletniego przebywającego w obiekcie hotelarskim i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w tym obiekcie.

 

Każda osoba (w tym także osoba małoletnia) ma prawo zgłosić pracownikowi hotelu fakt naruszenia obowiązujących przepisów prawa (w tym popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego) oraz zażądać w tym zakresie stosownej pomocy. Prawidłowa i zgodna z przepisami obowiązującego prawa identyfikacja małoletniego przebywające w obiekcie hotelarskim oraz jego relacji w stosunku do osoby dorosłej – stanowi podstawę skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom i naruszeniom w zakresie dobra małoletniego.  Identyfikacji małoletniego i jego relacji do osoby dorosłej, z którą przebywa w Hotelu, dokonują pracownicy hotelu (recepcji). Identyfikacja taka może nastąpić (w granicach i poszanowaniu przepisów obowiązującego prawa) na podstawie dokumentów małoletniego oraz osoby dorosłej, z którą przebywa w hotelu, a w razie ich braku, na podstawie rozmowy z dorosłym oraz z osobą małoletnią. Każdorazowo pracownik hotelu zobowiązany jest zakomunikować gościom, że wskazana procedura służy zapewnieniu małoletnim korzystającym z hotelu odpowiedniego standardu w zakresie bezpieczeństwa. Jeżeli w trakcie procedury identyfikacyjnej pracownik hotelu nabierze wątpliwości odnośnie relacji osoby małoletniej z osobą dorosłą, wówczas powinien dyskretnie powiadomić o tym dyrektora hotelu lub bezpośredniego przełożonego bądź przedstawiciela spółki, którzy podejmują decyzję odnośnie dalszych kroków w tej sprawie.

 

  1. Zasady i procedury reagowania w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dobro małoletniego znajdującego się na terenie obiektu hotelarskiego lub korzystającego z usług turystycznych jest zagrożone.

 

Wszelkie procedury przewidziane w niniejszych standardach, należy stosować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz z zachowaniem zasady proporcjonalności. Pracownicy hotelu winni w kontaktach z osobami małoletnimi zwracać szczególną uwagę na uzasadnione potrzeby osób niepełnosprawnych bądź osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotne jest również zachowanie przez wszystkich pracowników odpowiedniego stopnia czujności i zwracanie uwagi na sytuacje, które mogą wzbudzić niepokój lub uzasadnione podejrzenia. W szczególności należy zwracać uwagę na sytuacje, w których relacja osoby dorosłej i dziecka nie jest swobodna i opiekuńcza bądź w relacji osoby dorosłej do dziecka pojawiają się oznaki stosowania przemocy a w szczególności, gdy małoletni sam poinformuje o krzywdzeniu lub zwróci się o pomoc.

W przypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, że dobro osoby małoletniej znajdującej się na terenie hotelu jest zagrożone, każdy pracownik zobowiązany jest do podjęcia adekwatnych działań. Działania i reakcja o których mowa powyżej, obejmują w szczególności niezwłoczne zawiadomienie o zaistniałej sytuacji dyrektora hotelu (a jeżeli to nie będzie możliwe – bezpośredniego przełożonego pracownika oraz ochrony obiektu) a nagłych przypadkach, w granicach obowiązującego prawa zawiadomienie właściwych organów (policji).

 

  1. Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego.

 

Po uzyskaniu odpowiedniej informacji, w sytuacjach w których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego lub naruszenia standardów ochrony małoletnich – dyrektor hotelu lub bezpośredni przełożony, który został zawiadomiony o takiej sytuacji w porozumieniu z przedstawicielami spółki, podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w tym zakresie. W szczególności dyrektor hotelu weryfikuje na ile podejrzenie, o którym mowa powyżej jest zasadne oraz dobiera odpowiednie środki prowadzące do wyjaśnienia sytuacji. Jeżeli ustalone okoliczności uzasadniają taki krok, bądź w sytuacjach niecierpiących zwłoki – dyrektor hotelu w porozumieniu z przedstawicielem spółki może podjąć decyzję o powiadomieniu odpowiednich organów w tym policji. W sytuacji, gdy dojdzie do zawiadomienia policji, pracownicy hotelu powinni zadbać by ewentualne dowody popełnienia przestępstwa nie uległy zniszczeniu (np. zabezpieczenie nagrań z kamer monitoringu). W uzasadnionych przypadkach, gdy wynika to z przepisów obowiązującego prawa, dyrektor hotelu jest zobowiązany rozważyć i skonsultować z działem prawnym oraz przedstawicielami spółki możliwość zawiadomienia sądu opiekuńczego (tzw. zawiadomienie w ramach obowiązku obywatelskiego).

 

  1. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu podmiotu do stosowanie standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.

 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie pracowników hotelu do stosowania standardów jest każdorazowo dyrektor hotelu bądź inna osoba specjalnie oddelegowana do tych czynności ze strony spółki – wspierani w tym zakresie przez spółkę. Wszyscy pracownicy zatrudnieniu przez spółkę lub współpracujący ze spółką w zakresie prowadzonej działalności oraz w granicach obowiązującego prawa zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego dokumentu oraz dołożenia należytej staranności, aby w zakresie działalności Hotelu zwracana była szczególna uwaga na poszanowanie praw człowieka (zwłaszcza małoletnich). Pracownicy hotelu zobowiązani są również na prośbę gości udzielić informacji w zakresie stosowania przedmiotowych standardów oraz ich celu.

 

Spółka i przedstawiciele hotelu będą dokładać starań, aby pracownicy hotelu mogący mieć kontakt z małoletnimi przebywającymi w hotelu mieli świadomość ciążących na nich obowiązków w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

 

Wyrażamy nadzieję, że wdrożenie przedmiotowych standardów służyć będzie zapewnieniu osobom małoletnim należytego stopnia ochrony w trakcie ich pobytu w obiektach prowadzonych przez B3S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z odpowiednim uwzględnieniem i poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa.

 

Spółka publikuje treść niniejszych standardów na swojej stronie internetowej jak również w widocznym miejscu na terenie hotelu.

 

Numery kontaktowe właściwych służb:

112 – numer alarmowy,

997 – Policja,

998 – Straż Pożarna,

999 – Pogotowie Ratunkowe,

986 – Straż Miejska,

+48 222 309 900 – Linia Pomocy Pokrzywdzonym.